درباره بسپار تجارت

با راه اندازی واحدهای جدید پتروشیمی و افزایش حجم عرضه محصولات پلیمری در سال های اخیر ، شرکت بسپار تجارت آسیا نیز همسو با سیاستهای اقتصادی کلان کشور ، اقدام به راه اندازی واحد صادرات محصولات پلیمری و پتروشیمی کرده است. شرکت بسپار تجارت آسیا در چند سال اخیر توانسته است با همکاری تنگاتنگ با مجتمع های پتروشیمی کشور و صادرات محصولات به کشورهای منطقه ، ضمن ارزآوری مناسب با بازاریابی برای محصولات پلیمری و شیمیایی ، کمک بزرگی به تثبیت نقش ایران به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی مواد اولیه در منطقه نماید.

تامین کنندگان

رویدادهای بسپار